DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

W 2020 roku w naszej placówce realizowany był projekt na podstawie umowy nr IPS.4011-14/D8/20 z dnia 19.08.2020 o udzielenie grantu na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wspieramy DPS nr POWR.02.08.00-00-0109/20 finansowanego ze środków POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


wartość całkowita grantu; 576 375,00 zł
ze środków unii europejskiej: 485 768,85 zł
ze środków dotacji celowej 90 606,15  zł

Projek realizowany był w okresie od 19.08.2020 roku do 30.11.2020 roku.

 

logo UE (Copy).png