DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
 
WARUNKI PRZYJĘCIA

DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY

 

O zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy może starać się osoba: samotna, starsza, przewlekle chora lub niepełnosprawna fizycznie, która:

  • wymaga całodobowej opieki osób drugich,
  • której nie można zapewnić właściwych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej powinna złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej podanie o skierowanie do wskazanego DPS.

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w ciągu 14 dni ma obowiązek:

1. odwiedzić osobę zainteresowaną i udzielić wszystkich niezbędnych informacji,
2. pomagać w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji:

  • wywiad środowiskowy,
  • podstawowe badania lekarskie,
  • wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie potrzeba umieszczenia w DPS,
  • aktualne zaświadczenia o dochodach–decyzja lub odcinek renty/emerytury,
  • pisemna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych,
  • oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS.

W przypadku, gdy określona osoba nie jest zdolna do wyrażenia zgody na zamieszkanie w DPS z powodu stanu psychicznego i nie ma opiekuna prawnego, a brak opieki w miejscu zamieszkania zagraża jej życiu, skierowanie do DPS może nastąpić na podstawie wyroku sądu opiekuńczego. Wniosek do sądu - w sprawie skierowania - może wnieść ośrodek pomocy społecznej.

W sytuacji, gdy Gmina odmówi wydania skierowania do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej, osoba zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego.

 


 

ODPŁATNOŚĆ

 

Miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca Domu Pomocy w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy od 01.02.2024 r. wynosi:

5 921,63 PLN