DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy z siedzibą: Strzelce Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

tel. 77 461 34 80, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DPS działa w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 5. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowości,
 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 7. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących oficerami represji wojennych i okresu powojennego,
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 10. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. uchwalonego przez Radę powiatu w Strzelcach Opolskich.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów w jakim są przetwarzane.

W ramach prowadzonej działalności, Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:
 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególnosci z prawa pracy ( art. 6 ust. 1 lit. b: art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalnosci instytucji, a także wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lt. C RODO, w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit. b i lit. c); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikajacy z rzecowego wykazu akt, obowiązujacego w jednostce.
 3. Na podstawie zgody, w szczególności uzyskania zezwolenia na kontakty z podmiotem danych, ( (art. 6 ust. 1 lit. a: RODO): Dane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbedny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Jednocześnie administrator oświadcza, iż:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych w celach związanych wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystnie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez zawarciem umowy, podanie niezbednego i określonego zakresu danych jest konieczne.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przsługuje jej prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupelniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.

Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolnosci i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z nauszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktowac się z Inspektorem ochrony danych (IOD):

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ogólna klauzula informacyjna zgodna z RODO - informacje dla pracowników/dane pozykane bezpośrednio od osoby, której dotyczą.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy z siedzibą Strzelce Opolskie, ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. : 77 461 34 80 , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy o pracę /umowy zlecenia. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do danych zwykłych i art. 9 ust. 2 lit. b w stosunku do danych szczególnej kategorii.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Dane przetwarzane w związku z wykonaniem umowy nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.